Collection: Haraya Diary

HARAYA: anumang inilalarawan sa isip o binubuo sa isip. Ang kakayahan na maging malikhain o maparaan.
Links: Facebook